Phân nhóm nhân sự:

  • Giảng viên thuộc khoa chủ quản ngành y.
  • Giảng viên thuộc khoa chủ quản học phần.
  • Giảng viên tỉnh giảng.
  • Cán bộ hành chính đào tạo và học vụ